Capital Rose Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN CAPITAL ROSE PRODUCTIONS BV

geves­tigd en kantoorhoudende te Nieuwegein

Artikel 1.

1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Capital Rose en een wederpartij waarvoor Capital Rose deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Capital Rose, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

1.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

1.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.5 Deze alg.voorwaarden gelden eveneens in de relatie tussen Capital Rose en voor haar op freelance basis werkende personen en de wederpartij, onder welke benaming dan ook, in wiens opdracht Capital Rose werkzaamheden verricht.

1.6 Afwijkende voorwaarden zijn slechts geldig indien en voorzover zij schriftelijk door Capital Rose zijn erkend en dan slechts voor de betref­fende overeenkomst.

Artikel 2.

2.1 Alle aanbiedingen en kostenberamingen van Capital Rose zijn vrijblij­vend en worden bij benadering opgegeven, zowel voor wat betreft de opgegeven prijzen als voor wat betreft het tijdstip van leve­ring van de betreffende zaken of productie, tenzij anders is bepaald.

2.2 Door Capital Rose opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de offerte geldende prijsbepalende factoren. Capital Rose is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien Capital Rose kan aantonen dat tussen het moment van aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien van bijv. lonen aanmerkelijk zijn gestegen. Bovendien mag Capital Rose het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan gebruiker, dat in redelijkheid niet van Capital Rose mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.”

2.3 Wederpartij is in geval prijsstijging gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien het honorarium, tarief, of de productieprijs wordt verhoogd binnen drie maanden na het aangaan van de overeenkomst. Na ommekomst van deze periode is de wederpartij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien de verhoging meer dan 10% bedraagt. Wederpartij is niet gerechtigd tot ontbinding indien de verhoging voortvloeit uit bevoegdheid ingevolge de wet.

2.4 Alle door Capital Rose gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW en ex­clusief mogelijke andere overheidsheffingen.

2.5 Indien geen overeenkomst wordt gesloten of ingeval van ontbinding van de overeenkomst is Capital Rose gerechtigd aan de wederpartij de kosten van de reeds verrichte werkzaamheden, van de aanbieding en/of de offerte resp. de kosten van de reeds verrich­te werkzaamheden, naar redelijkheid in rekening te brengen. De kosten van een aanbieding of offerte worden op voorhand vastge­steld op 15% van de totaalprijs met een minimum van € 750,=.

Artikel 3.

3.1 Overeenkomsten komen eerst tot stand nadat de order schriftelijk is bevestigd zijdens Capital Rose door het daartoe bevoegde orgaan.

3.2 Capital Rose heeft het recht om zonder opgave van redenen opdrachten te weigeren.

Artikel 4.

4.1 Levering geschiedt op de door Capital Rose aangegeven datum en plaats. Indien het  betreffen­de materiaal op die datum en plaats niet in ontvangst wordt genomen, gaat niettemin het risico van de zaken op de wederpartij over.

Indien levering “franco wederpartij” is overeengekomen, gaat het risico van de zaken over op de wederpartij op het moment dat deze zaken de ruimte verlaten alwaar daaraan door Capital Rose voor het laatst is gewerkt.

Artikel 5.

5.1 Betaling dient zonder korting te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum op de op de factuur aangegeven wijze.

5.2 Capital Rose behoudt zich het recht voor tijdens de uitvoering van een opdracht tussentijdse deelfacturen te zenden.

5.3 Eveneens heeft Capital Rose het recht te verlangen dat vooruitbetaling plaatsvindt, in welk geval de wederpartij dienovereenkomstig wordt ingelicht.

5.4 Ook anderszins heeft Capital Rose te allen tijde het recht voldoende zeker­heden te verlangen voor nakoming van de verplichtingen van de wederpartij. Indien deze zekerheden niet worden verstrekt, is Capital Rose gerech­tigd de overeenkomst te ontbinden c.q. niet verder uit te voeren, onverminderd zijn recht op schadevergoeding deswege.

5.5 Indien het factuurbedrag niet, niet‑tijdig en/of niet‑volledig wordt voldaan, is de wederpartij vanaf de vervaldag over het niet‑ resp. niet tijdig‑ resp. tekortschietende bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, een gedeelte van een maand voor een hele rekenend.

5.6 De buitengerechtelijke incassokosten bedragen steeds minimaal 15% (exclusief BTW) van het uitstaande bedrag met een minimum van € 200,= (exclusief BTW) per overeenkomst c.q. offerte of aanbieding.

5.7 Bij niet‑tijdige betaling komen zowel de gerechtelijke als de buiten­gerechtelijke kosten, ver­schuldigd voor het incasseren van het aan Capital Rose toekomende, voor rekening van de wederpartij.

Betaling door de wederpartij strekt in ieder geval primair ter voldoe­ning van de door deze verschuldigde rente, vervolgens op de door Capital Rose gemaakte invor­deringskosten en komen daarna in mindering op de oudste openstaande vordering.

5.8 Het door de wederpartij verschuldigde bedrag is steeds direct en zonder ingebrekestelling opeisbaar in geval de wederpartij failliet verklaard wordt, surséance van betaling aanvraagt, onder curatele gesteld wordt alsmede na zijn overlijden.

Het voorgaande geldt eveneens in geval onder de wederpartij beslag wordt gelegd, diens onderneming wordt geliquideerd, als­mede wanneer de wederpartij in gebreke is met de stipte nakoming van enige verplichting jegens Capital Rose.

5.9 De wederpartij heeft niet het recht ‑ ingeval van betwisting van een deel van de factuur ‑ de betaling van het niet‑betwiste deel op te schorten.

Compensatie met eventuele tegenvorderingen op Capital Rose is niet toe­gestaan.

Artikel 6.

6.1 Indien m.b.t. software, na oplevering van een productie middels offi­ciële presentatie, op verzoek van de wederpartij alsnog inhoudelijke veran­deringen moeten worden aangebracht, komen de daaraan verbonden kosten ten laste van de wederpartij.

6.2 M.b.t. hardware dienen reclames betreffende de kwaliteit van het gele­verde materiaal of schade daaraan binnen 10 dagen na ontvangst van de zaken, althans na de door Capital Rose voor levering aangegeven datum indien de hardware niet wordt afgenomen, schriftelijk en aangetekend ter kennis worden gebracht van Capital Rose.

De klacht dient zo gedetailleerd mogelijk een omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Capital Rose in staat is adequaat te reageren.

Na afloop van deze termijn is Capital Rose niet meer verplicht een klacht in behandeling te nemen.

6.3 Reclames schorten de betalingsverplichtingen van de wederpartij niet op.

6.4 Ingeval een klacht gegrond wordt bevonden is Capital Rose slechts gehouden ‑ te harer keuze ‑ de klacht te verhelpen, dan wel de wederpartij te crediteren tot ten hoogste de factuurwaarde van het betreffende mate­riaal, terwijl de wederpartij het desbetreffende materiaal ter vrije beschik­king van Capital Rose stelt.

Artikel 7.

7.1 Alle geleverde zaken en producties, daaronder begrepen de rechten daarop, blijven eigendom van Capital Rose totdat de wederpartij alle verplichtingen uit alle met Capital Rose gesloten overeenkomsten is nagekomen.

7.2 De wederpartij is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht Capital Rose zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

7.3 De wederpartij verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

7.4 Voor het geval dat Capital Rose haar in dit artikel aangeduide eigendomsrecht wil uitoefenen, geeft de wederpartij reeds nu onvoorwaardelijk en niet herroepbare toestemming aan Capital Rose of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Capital Rose zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

7.5 De wederpartij is aansprakelijk voor elke schade, welke wordt toege­bracht aan geleverde goederen zolang de zaken volgens dit artikel aan Capital Rose in eigendom zijn gebleven. Ook is het de wederpartij niet geoorloofd materiaal te gebruiken, daaronder begrepen vertoning, uitzending, be- en verwerking en vermenigvuldiging, zolang de productie(s) volgens dit artikel aan Capital Rose in eigendom zijn gebleven.

7.6 Indien een wederpartij zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet‑tijdig nakomt, heeft Capital Rose het recht om zonder ingebrekestelling het desbetreffende materiaal of de desbetref­fende productie(s) terug te nemen en de overeenkomst te ontbinden.

7.7 Het master-materiaal in de vorm van rushes, alsmede de programma-master blijven altijd eigendom van Capital Rose.

7.8 Alle rechten op door Capital Rose vervaardigde producties blijven berusten bij Capital Rose voor zo ver dit niet in strijd is met de wet. De wederpartij verkrijgt enkel het recht -tot een nauwkeurig schriftelijk vastgesteld en door Capital Rose voor akkoord getekend- gebruik van het be­treffende materiaal.

7.9 Met betrekking tot auteurs-/muziekrechten geldt dat deze voldaan worden door de wederpartij.

7.10 De wederpartij vrijwaart Capital Rose inzake auteursrechten en aanverwante rechten.

Artikel 8.

8.1 Materialen welke door een wederpartij aan Capital Rose ter beschikking worden gesteld, zullen door Capital Rose zorgvuldig worden behandeld en bewaard.

Terzake van diefstal van of schade aan ter beschikking gestelde mate­rialen is Capital Rose echter nimmer aansprakelijk. Indien kostbare of niet‑vervangbare materialen ter beschikking zijn gesteld, dient de wederpartij deze voor zijn rekening en risico te verzekeren zonder mogelijkheid van regres op Capital Rose.

8.2 Capital Rose is nimmer verplicht tot vergoeding van directe en indirecte schade (van welke aard of door wie of wat ook), ontstaan door ge‑ of verbruik van en/of kwaliteitsge­breken aan geleverde zaken en/of geleverde diensten (daaronder begrepen het vervaardi­gen van audiovisuele producties) ook niet indien de geleverde zaken niet voldoen aan wettelijke of andere van overheidswege gestelde of te stellen eisen zoals; inhoud, visualisatie, onderwerp, etc. en aan kwaliteit of hoedanigheid van die zaken.

8.3 Capital Rose is evenmin aansprakelijk voor schade (welke ook), die bij levering van zaken en/of geleverde diensten (daaronder begrepen het vervaardigen van audiovisuele producties) is veroorzaakt door fouten of verzuimen van derden, door Capital Rose ingeschakeld. Schade (welke ook), veroorzaakt of beïnvloedt door fouten of verzuimen van andere derden dan hierboven ge­noemd, alsmede door chemische in­vloeden van aanwezige of door derden gebruikte materia­len, leiden nimmer tot aansprakelijkheid van Capital Rose.

Deze aansprakelijkheid‑exoneraties gelden behoudens bepalingen van dwingend recht, bijvoorbeeld inzake productaansprakelijkheid en voorzover de inhoud en reikwijdte van de bedingen niet onredelijk bezwarend is in de zin der Wet en de wederpartij zich daarop kan beroepen.

8.4 In alle gevallen waarin aan Capital Rose een beroep toekomt op bovengenoem­de aansprakelijk­heid‑exoneraties, kunnen haar eventueel aangesproken werknemers, freelancers of andere vertegenwoordigers eveneens een beroep daarop doen, dit als ware het beding eveneens ten behoeve van de betrokken werknemers, freelancers of vertegenwoordigers gemaakt.

8.5 De wederpartij verbindt zich Capital Rose of diens werknemers, freelancers of andere vertegenwoordi­gers te vrijwaren voor iedere aanspraak van derden tot schadevergoeding terzake van levering, montage en gebruik van de materialen en zaken, uit hoofde van welke oorzaak dan ook, en is aansprakelijk voor alle kosten daaruit voor Capital Rose voort­vloeiende.

8.6 Capital Rose kan ingeval van verlate of foutieve levering van een productie, uit welke oorzaak dan ook, op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de daaruit voortvloeiende materiële of immateriële, directe of indirecte schade.

Artikel 9.

9.1. Capital Rose is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

9.2. Ingeval Capital Rose door overmacht verhinderd mocht zijn tot stand gekomen overeenkomsten niet of niet-tijdig uit te voeren, heeft zij o.m. het recht de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd te ontbinden, resp. tijdelijk op te schorten, zonder gehouden te zijn tot schadevergoeding jegens de opdrachtgever. De opdrachtgever blijft aan Capital Rose de overeengekomen prestatie verschuldigd onder aftrek van dat deel dat geacht kan worden de tegenprestatie te zijn voor het geannuleerde respectievelijk opgeschorte deel van de overeenkomst. Eventuele aanbetalingen worden nimmer gerestitueerd. Indien het opgeschorte deel der overeenkomst alsnog wordt uitgevoerd, is de opdrachtgever de gehele overeengekomen tegenprestatie verschuldigd zonder enige korting.

9.3. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Capital Rose geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Capital Rose niet in staat is de verplichtingen na te komen, alsmede  werkstakingen en uitsluitingen zowel binnen als buiten het bedrijf van Capital Rose daaronder begrepen, alsmede, kans op strafrechtelijke vervolging, weersinvloeden, die het werk tijdens de opnames vertragen of onmogelijk maken, vertraagde levering van door Capital Rose bestelde materialen, vervoersproblemen, technische storingen aan machines etc. en andere soortgelijke voorvallen, waaronder ook begrepen zijn voorvallen, veroorzaakt door en/of aangaande personen (daaronder begrepen uitval door ziekte en creatieve c.q. technische meningsverschillen), in dienst van Capital Rose dan wel door haar ingehuurd of ter beschikking gesteld.

9.4. Capital Rose heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Capital Rose haar verplichtingen had moeten nakomen.

Artikel 10.

10.1 Ontbinding van een overeenkomst door een wederpartij is slechts mogelijk indien en voorzover de wet daartoe mogelijkheid geeft. Ontbinding dient schriftelijk te geschieden. Ingeval van ontbinding is de opdrachtgever een vergoeding verschuldigd van 15% (excl. BTW) van de totaalprijs, tenzij de gemaakte kosten plus winstderving het op de die wijze bepaalde bedrag te boven gaan, in welk geval dat hogere bedrag (bewijslast Capital Rose) verschuldigd zal zijn. Ingeval van ontbinding blijft het auteursrecht van reeds gecreëerd materiaal bij Capital Rose, evenals auteursrecht en eigendom reeds (deels) geleverd en/of gepresenteerd materiaal. Rushes en montages blijven sowieso eigendom van Capital Rose.

10.2. Capital Rose is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

a De wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

b Na het sluiten van de overeenkomst Capital Rose ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de wederpartij slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

c Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

10.3. Voorts is Capital Rose bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

10.4. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Capital Rose op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Capital Rose de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

10.5. Capital Rose behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen, die in ieder geval 15% (excl. BTW) van de totaalprijs bedraagt, tenzij de gemaakte kosten plus winstderving het op deze wijze bepaalde bedrag te boven gaan, in welk geval dat hogere bedrag (bewijslast Capital Rose) verschuldigd zal zijn. In geval van ontbinding kan de wederpartij geen aanspraak maken op hetgeen reeds door Capital Rose is geleverd of gepresenteerd.

Artikel 11.

11.1 Personen die voor Capital Rose werkzaam zijn op freelance basis, althans niet in dienstbetrekking, werken op eigen risico. Capital Rose is nimmer aansprakelijk voor persoonlijke, materiële of immateriële schade welke zij lijden voor, tijdens of na de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden.

Personen die voor Capital Rose werkzaam zijn, waarbij het tussen de partijen niet de bedoeling is of was een dienst verband te laten ontstaan, zullen zorgdragen voor alle verplichtingen m.b.t. de VAR-regeling en/of (plaats)vervangende regelingen.

Zij zullen zelf zorg dienen te dragen voor afsluiting van de noodzake­lijke, gewenste en/of verplichte verzekeringen en zullen Capital Rose vrijwaren voor mogelijke claims van derden welke direct of indirect verband houden met hun werkzaamheden voor Capital Rose.

Artikel 12.

12.1 Op alle overeenkomsten welke Capital Rose aangaat, is uitsluitend Nederlands recht van toepas­sing. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

De rechter in Utrecht is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is.

12.2 Indien één of meerdere bedingen als “onredelijk bezwarend” in de zin der Wet aangemerkt wordt of worden in een geval, dat één of meerdere bedingen in de algemene voorwaarden van toepassing is of zijn op een overeenkomst tussen Capital Rose en een wederpartij en die wederpartij op grond van de Wet een beroep kan doen op de vernietigbaarheid van het beding, zal met in achtneming van de aard en de overige inhoud van de overeenkomst, de wijze waarop de voorwaarden tot stand zijn gekomen, de wederzijdse kenbare belangen van de partijen en de overige omstandighe­den van het geval, het onredelijk bezwarende beding naar de gedachte worden omgezet in een niet‑onredelijk bezwarend beding.

12.3 Indien één of meer bepalingen van deze voorwaarden door de rechter nietig of vernietigbaar geoordeeld mocht worden, leidt dit niet tot nietigheid of vernietigbaarheid van de overige voorwaarden.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht.

Terug naar alle dag

Dat de realiteit van alle dag anders is dan die van de juridische wereld heeft u natuurlijk al begrepen. Werkend als een team, voorkomt de onderlinge communicatie juridische conflicten. Tot op heden hebben wij op onze AVW nog nooit een serieus beroep hoeven doen en dat willen we graag zo houden.

Translate